Privacyverklaring

Inleiding

Maas CPS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maas CPS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
  waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Maas CPS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens zoals weergegeven in dit document.

Wie is MAAS CPS B.V.

MAAS CPS is voorraadhoudend distributeur in connectiviteits-onderdelen en systemen. Als distributeur in connectoren, kabels en behuizingen richt Maas CPS zich voornamelijk op de AV, Evenementen, ICT en Industriële markt.

MAAS CPS is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 36038854 en wij zijn bereikbaar op de volgende wijze:

Post: Ambachtsweg 2, 1474 HW te Oosthuizen
Mail: verkoop@maascps.com
Telefoon: +31 (0) 299-391515

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

- klanten/relaties van Maas CPS;
- potentiële klanten/relaties met wie Maas CPS contact heeft gelegd of wil leggen;
- bezoekers van de website van Maas CPS;
- ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Maas CPS;
- alle andere personen die contact opnemen met Maas CPS of van wie Maas CPS persoonsgegevens verwerkt
  (behoudens werknemers van Maas CPS).

Welke gegevens worden door Maas CPS verwerkt?

Maas CPS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Uw gegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- (Zakelijk) Telefoonnummer
- (Zakelijk) E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
  in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Uw bedrijfsgegevens:
- bedrijfsnaam
- rechtsvorm
- KvK-nummer
- factuuradres
- postcode en plaats
- e-mailadres
- indien van toepassing: UBO-verklaring ("Ultimate Benificial Owner" of "uiteindelijk belanghebbende").

Betaalgegevens:
- IBAN
- tenaamstelling

Als u mail of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op onze website, bewaren we deze berichten. In sommige gevallen kan er naar uw persoonlijke gegevens worden gevraagd als dit voor de desbetreffende situatie relevant is, zodat het mogelijk is om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server en op die van een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten).

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Persoonsgegevens door u verstrekt:
- contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst;
- contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren
  dan wel via de e-mail verstrekt;
- contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, cursussen, seminars etc.
  zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
- IP-nummer;
- uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek,
  de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
- of u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
- Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals Facebook en LinkedIn;
- Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
- Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Automatisch gegeneerde gegevens:
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (waaronder computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt.

Waarvoor en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:
- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Gebruik door derden

Uw gegevens worden door Maas CPS niet aan derden verkocht en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maas CPS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang bewaart Maas CPS persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Maas CPS verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Maas CPS de wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde en vergrendelde servers alsmede op beveiligde servers van een derde partij.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Website en cookies

Maas CPS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Maas CPS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. u kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage, aanpassen en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan per e-mail verstuurd worden naar verkoop@maascps.com. Maas CPS zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen in uw gegevens wilt aanbrengen kunt u deze wijzigingen per e-mail bij ons aangeven. Indien gewenst kunnen uw geregistreerde persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm aan u worden toegezonden. In dat geval ontvangen wij dit verzoek graag via het email adres: verkoop@maascps.com.

Wijzigingen in het privacy beleid

Ontwikkelingen gaan snel waardoor er soms ook iets veranderd in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons op nemen via telefoonnummer +31(0)299 39 15 15 of per e-mail verkoop@maascps.com. Wij streven er naar om tot een gezamenlijke oplossing te komen. als wij er samen toch niet uit komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31(0)299 39 15 15, per e-mail verkoop@maascps.com of een brief naar MAAS CPS, Ambachtsweg 2, 1474 HW Oosthuizen.